دکتر امین آقاجانی:
کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

تماس

نشانی شــوشتــر . خیــابان طـالقـــانـی . روبــروی درمـــانگاه شمـــاره 2،جنب آزمایشگاه دکتر لبیب زاده . مجتمع آفتاب . طبقه 1 . واحد 1
تلفن 36223161
موبایل 09371588786