مــرکـز تـولیــد و پخـش سـوغـــات خـوزستـان
نمایندگی خرمای صادراتی داردان در شوشتر

تماس

نشانی شوشتر،کمربنـدی،‌میـدان بـار قدیـم،جنـب ترمینـال
موبایل 09163122614 - 09168002614